home over
 • varia komt in vele vormen:
 •  mailinglijst
 •  RSS feed
 • Nederlands
 • English

 • Varia's Code of Conduct

  Over dit document

  De Code of Conduct beschrijft een reeks richtlijnen die helpen bij het vaststellen van gedeelde waarden. Ze zorgen ervoor dat gedrag dat deelnemers kan schaden, wordt vermeden.

  Dit document is van toepassing op de leden en bezoekers van Varia, inclusief de organisatoren van evenementen en mensen waarmee we samenwerken. Het document is ook van toepassing op de gebruikers, beheerders en makers van de online omgevingen van Varia. Wanneer het woord "wij" in dit document wordt gebruikt, is dit van toepassing op al de bovenstaande.

  We erkennen dat we allemaal van verschillende achtergronden komen en bepaalde vooroordelen en privileges hebben. Daarom kan deze Code of Conduct niet alle vormen omvatten waarop mensen zich buitengesloten, onveilig of ongemakkelijk kunnen voelen. We willen ruimte maken voor een open gesprek. Daarom is deze Code of Conduct nooit af en moet deze worden gewijzigd wanneer dat nodig is. We zullen het document in de loop van de tijd aanpassen, zodat deze altijd de prioriteiten en gevoeligheden binnen Varia behandelt. Het is de collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal om dit document na te leven en naar de fysieke en digitale ruimte van Varia te brengen.

  Waarom een Code of Conduct?

  Varia is een complexe collectieve ruimte. Wij zijn een meertalige, multiculturele, multidisciplinaire groep. Bij Varia spreken we voornamelijk Engels en Nederlands. We houden rekening met het feit dat de meeste van onze leden en bezoekers geen native speakers van deze talen zijn. We erkennen ook dat er vele manieren van spreken en communiceren zijn (woorden, gebaren, daden, enz.), afhankelijk van culturele achtergronden, opleidingen en praktijken. Hierdoor kunnen situaties ontstaan ​​waar misverstanden of conflicten optreden. We streven ernaar om deze misverstanden op te lossen door middel van een open dialoog: we geven er de voorkeur aan om uit te gaan van de goede intenties van de leden, deelnemers en bezoekers. Daarom vragen we hen om hun bezorgdheden indien mogelijk rechtstreeks aan elkaar kenbaar te maken. Wanneer dit geen optie is, kan deze Code van Coduct worden geraadpleegd voor verdere acties.

  Varia is een leeromgeving en biedt ruimte aan een brede reeks praktijken. Samenwerken betekent kloven overbruggen: tussen verschillende praktijken, niveaus van technische expertise, persoonlijke voorkeuren en politieke of ethische oriëntaties. We streven ernaar een omgeving te creëren voor deelnemers met verschillende ervaringsgebieden, waar complexe onderwerpen kunnen worden besproken.

  We willen dat Varia een ruimte is waar alle leden hun praktijken in een collectieve setting kunnen ontwikkelen en mensen zich veilig en comfortabel voelen om deel te nemen, zich uit te drukken, te leren en samen te werken. De kwetsbare aard van collectief werk betekent dat ongemakkelijke situaties zullen voorkomen. Deze situaties vragen om wederzijds respect en zorg. We hopen dat iedereen die deelneemt aan Varia respectvol is, zich kwetsbaar durft op te stellen en zorgzaam is voor elkaar. In het belang van het creëren van een inclusieve omgeving, tolereren we geen intimidatie, uitsluiting of ander schadelijk gedrag.

  Gewenst gedrag

  Bij Varia zien we graag:

  attentheid

  ten opzichte van elkaar, de ruimte die we betreden, de mensen in Varia en de praktijken die er gevestigd zijn.

  openheid

  Probeer geen aannames te maken over anderen. Dit kunnen onder meer vooronderstellingen zijn over identiteit, kennis, ervaringen of gewenste voornaamwoorden. Wees gul met elkaars tijd en mogelijkheden. Help anderen, indien gewenst. Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een collectieve praktijk. Die kunnen verschillen van onze individuele manieren.

  respect

  voor verschillende standpunten en ervaringen. Respecteer fysieke en emotionele grenzen. Ga respectvol om met elkaars beperkte tijd en energie. Neem elkaar en elkaars praktijken serieus. Erken dat dit kan leiden tot onenigheid. Meningsverschil is echter geen excuus voor slechte manieren.

  verantwoordelijkheid

  Kom beloftes na wanneer je deze maakt. We nemen verantwoordelijkheid voor de goede dingen die we doen, maar ook voor de slechte. We luisteren naar en reageren op respectvolle feedback. We corrigeren onszelf indien nodig. We houden er rekening mee dat de impact van onze woorden en handelingen op andere mensen niet altijd overeenkomen met onze intentie.

  toewijding

  Samen maken we de groep. We nemen hier deel aan met zelfrespect en putten onszelf niet uit. Dit kan betekenen dat we zeggen hoe we ons voelen, grenzen stellen en duidelijk zijn over onze verwachtingen. Van niemand wordt verwacht perfect te zijn in deze gemeenschap. Vragen stellen voorkomt problemen later. Probeer ontvankelijk en behulpzaam te zijn, als er vragen worden gesteld.

  empathie

  We luisteren actief naar elkaar en proberen discussies niet te domineren. Geef een ander de kans om zich te verbeteren en biedt deze de gelegenheid om verantwoordelijkheid op zich te nemen. We creëren ruimte voor anderen. We zijn ons bewust van elkaars gevoelens, bieden ondersteuning waar nodig en weten wanneer we een stap terug moeten doen. Iemands idee van zorg kan verschillen van hoe een ander verzorgd willen worden. We vragen eerst of onze hulp gewenst is.

  inclusiviteit

  Geef anderen de kans om hun standpunten te uiten, vaardigheden te delen en andere bijdragen te leveren. Samen zijn is iets waar we actief aan werken en vereist conversatie. We erkennen dat niet iedereen dezelfde kansen heeft, daarom moeten we gevoelig zijn voor de context waarin we opereren. Er zijn impliciete hiërarchieën die we kunnen betwisten, en we moeten ernaar streven dat te doen. Wanneer we iets organiseren (projecten, evenementen, enz.), denken we na over hoe we rekening kunnen houden met de behoeften van anderen, een activistische houding kunnen bevorderen en andere stemmen kunnen ondersteunen.

  Onacceptabel gedrag

  Geen discriminatie,

  handelingen of opmerkingen die de onderdrukking van groepen of mensen bevorderen of versterken op basis van geslacht, genderidentiteit en expressie, ras, etniciteit, nationaliteit, seksualiteit, seksuele geaardheid, religie, handicap, psychische aandoeningen, neurodiversiteit, persoonlijk uiterlijk, fysiek uiterlijk, leeftijd of klasse. Beweer geen "*reverse-isms*", bijvoorbeeld "*reverse racism*".

  Geen intimidatie of pesterijen,

  noch openbaar, noch privé. Ook geen opzettelijke intimidatie, stalken, achtervolgen, lastigvallen, verstoring van evenementen, agressieve, lasterlijke, denigrerende of bedreigende opmerkingen online of persoonlijk en ongewenst fysiek of elektronisch contact of seksuele aandacht. We tollereren geen laster, achterklap of het verspreiden van andere desinformatie.

  Geen schending van privacy,

  waaronder het publiceren van privé-informatie van anderen, zoals een fysiek of elektronisch adres. Maak of publiceer geen foto's of opnames van anderen nadat diegene heeft verzocht om dat niet te doen. Verwijder opnames indien gevraagd.

  Geen seksuele intimidatie,

  waaronder ongewenste seksuele taal, afbeeldingen, handelingen of aandacht.

  Geen destructief gedrag,

  of enig ander gedrag dat redelijkerwijs als ongepast kan worden beschouwd. Dit omvat afbeeldingen van geweld zonder inhoudswaarschuwingen, het constant en doelbewust ontsporen van gesprekken, of ander gedrag dat het vermogen van anderen om deel te nemen aan de groep of de ruimte voortdurend verstoort.

  Interventieprocedure

  Onmiddelijke interventie (hulp is direct nodig!)

  Als je je onveilig voelt, kan er onmiddellijk contact worden opgenomen met de Varia-leden die ervoor moeten zorgen dat de Code Of Conduct wordt nageleefd. Deze contactpersonen zijn leden van Varia die hun best zullen doen om te helpen, of om de juiste hulp te vinden indien nodig.

  Lídia Pereira -- lidia@majesticmoo.se
  Thomas Walskaar -- thomas@walskaar.com

  Bijvoorbeeld: Er gebeurt iets tijdens een evenement en er moet onmiddellijk op worden gereageerd. Er zal onmiddellijk actie worden ondernomen wanneer deze overtreding van de Code Of Conduct wordt gemeld. Dit kan betekenen dat een deelnemer uit een evenement wordt verwijderd.

  Niet-onmiddelijke interventie (een situatie vraagt meer tijd)

  Sommige overtredingen vragen niet direct om actie, maar moeten door meerdere mensen op een meer afgemeten manier worden overwogen. Voorbeelden hiervan zijn: als je een voortdurend patroon van intimidatie ervaart; je bent getuige van structureel onaanvaardbaar gedrag; iemand blijft "per ongeluk" discriminerende taal gebruiken, nadat hem is gevraagd om te stoppen.

  Probeer, indien mogelijk, de problemen allereerst zelf met de betrokken partijen te bespreken voordat je een bemiddelaar raadpleegt. Wij geven er de voorkeur aan om meningsverschillen op een constructieve manier op te lossen en samen te werken om dingen recht te zetten, zolang dit mogelijk en veilig is. Als de problemen echter blijven bestaan, kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de Code Of Conduct je helpen dit aan te pakken. Neem contact op met de hierboven genoemde leden. Gevoelige informatie zal met zorg worden behandeld.

  Last updated: Tue 19 January 2021